NÁSTROJE PORADENSTVA

Na tom, ako zaobchádzame so svojimi nadbytočnými zamestnancami, záleží

VYTVORENIE KOMUNIKÁCIE
ODCHODU

VYTVORENIE KOMUNIKÁCIE ODCHODU

Analyzujeme dôvody Vášho odchodu z predchádzajúceho zamestnania a pomáhame vám vytvoriť pravdivú a úplnú komunikáciu odchodu, ktorá minimalizuje kladenie ďalších otázok na túto tému.

POSITIONING
KLIENTA

POSITIONING KLIENTA

V procese uchádzania sa o pracovnú pozíciu, by ste sa mali vnímať ako produkt, ktorý sa musí na trhu zviditeľniť.

Prvou fázou v procese marketingu je správny positioning. Je to proces rozhodovania sa o tom, ako chcete byť na trhu vnímaný. Aby sme sa rozhodli pre správny positioning, musíme zozbierať všetky relevantné informácie. Počas zhromažďovania informácií sa stále pýtame na dôvody, aby sme sa dopracovali k presnému a dôkladnému porozumeniu získaných informácií.

  • Prvým zdrojom informácií je predchádzajúca kariéra a najväčšie úspechy, ako je to opísané v životopise.
  • Druhým zdrojom informácií je analýza silných a slabých stránok. Cieľom tejto fázy je dosiahnuť sebauvedomenie sa. Sebauvedomenie v tejto súvislosti znamená realistické posúdenie vlastných schopností ako: v čom vynikám, kde sú moje limity, kde mám rezervy. Schopnosť sebauvedomenia vedie k plnému využitiu skutočného vlastného potenciálu. Po identifikovaní silných a slabých stránok, zameriame našu pozornosť na silné stránky klienta. Náš prístup je založený na tom, že silné stránky vychádzajú z vrodených talentov. Sú to veci, ktoré ľudia robia dobre sami od seba a zároveň ich robia radi. Takéto talenty sú trvalé a jedinečné; preto by mal každý pracovať na rozvoji svojich silných stránok. Aby sme získali prehľad o vašich silných stránkach, ponúkame vám Hoganov osobnostný dotazník alebo StrengthsFinder. V ďalšej fáze hľadáme prepojenia medzi silnými stránkami a kariérnymi úspechmi. Na základe toho identifikujeme jednak aktuálne používané silné stránky a jednak iné silné stránky.
  • Tretím zdrojom informácií je finančná analýza. Zoberieme do úvahy vaše predchádzajúce finančné ohodnotenie, vaše očakávania a našu znalosť trh. Pomôžeme vám nastaviť vaše budúce finančné očakávania na správnu úroveň – nie príliš vysoko a zároveň nie príliš nízko.

Ďalšou fázou budovania správneho positioning-u je definovanie cieľového zákazníka. V našej oblasti to znamená definovanie cieľových spoločností a želanej pozície. Popri už identifikovaných silných a slabých stránkach, úspechoch a finančnom ohodnotení berieme v tejto fáze do úvahy aj našu dlhodobú znalosť trhu a vaše individuálne preferencie ako finančné očakávania a mobilita. Všetky uvedené faktory vedú k zhodnoteniu reálnosti želanej pozície.

Analýza všetkých dostupných informácií vedie k formulácii kľúčových aktivít potrebných pre zlepšenie positioning-u klienta na trhu. Uvedené kľúčové aktivity sú následne zapracované do všetkých predajných nástrojov, ktoré ovplyvňujú positioning klienta – písomné marketingové nástroje, nástroje osobného marketingu, Reverzný Headhunting a vyhľadávanie pracovných ponúk.

PÍSOMNÉ MARKETINGOVÉ
NÁSTROJE

PÍSOMNÉ MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

V súčasnosti existuje množstvo aplikácií, ktoré vám za pár sekúnd vytvoria moderný životopis, ale obsah je na vás.

Na základe našich bohatých skúseností optimalizujeme vaše marketingové materiály ako životopis, profil na LinkedIn, motivačný list a motivačný e-mail, aby sme vám pomohli vyčnievať z davu uchádzačov.

NÁSTROJE OSOBNÉHO
MARKETINGU

NÁSTROJE OSOBNÉHO MARKETINGU

POHOVOR

Kľúčom k úspešnému pohovoru, ktorý vedie k ponuke, je dobrý plán a excelentná príprava.

Poskytujeme tréning techniky behaviorálneho pohovoru (pohovor založený na kompetenciách) a realizujeme nácvik interview. Považujeme za nevyhnutné pripraviť vás na zákerné ako i na jednoduché otázky alebo na to ako sa vyhnúť faux pas odpovediam. Príprava je o to dôležitejšia, o čo dlhšie ste boli mimo voľného pracovného trhu.

Alebo ako radi hovoríme – koľkokrát ste boli na pohovore, toľkokrát ste človekom.

Navyše, ak ste pozvaný na skutočný pohovor, radi vás pripravíme na konkrétny pohovor podľa odvetvia priemyslu alebo štýlu, v akom bude pohovor vedený. Môže ísť o osobný pohovor alebo hranie rolí v hodnotiacom centre.

ELEVATOR PITCH

Často sa dostanete do situácií, kedy máte len niekoľko minút na to, aby ste sa odprezentovali čo najatraktívnejším spôsobom. Naši konzultanti vám pomôžu s výberom kľúčových informácií. Cieľom je vytvoriť pre vás krátke predstavenie, ktoré zrozumiteľne ukazuje jasné riešenie na biznisovú potrebu potenciálneho zamestnávateľa.

NETWORKING

Umenie networkingu – budovanie a rozvíjanie pracovných vzťahov nie je pre väčšinu z nás prirodzené. Budovanie vlastnej siete kontaktov je dôležité pre vyhľadávanie pracovných príležitostí a aj pre Váš ďalší kariérny rozvoj.

Dôsledne budovaná sieť kontaktov vám pomôže hľadať pracovné príležitosti, získavať informácie o novootvorených pozíciách, o odporučeniach alebo informáciách o trhu, o ktorom nemáte dosť informácií, o spätnej väzbe na vašu prezentáciu počas pohovoru z interného prostredia a mnohé iné. Networking je možné robiť na osobných stretnutiach, telefonicky aj virtuálne. Osobné stretnutia a telefonáty sú typy networking-u, kde môžete úspešne využiť elevator pitch. V prípade virtuálneho networking-u je potrebné mať aspoň 500 kontaktov, aby ste boli viditeľní pre headhunter-ov a interných náborových pracovníkov.

Ukážeme vám, ako networking môže pracovať pre vás, pomôžeme vám rýchlo vybudovať vašu sieť a zlepšiť vzťahy.

REVERZNÝ
HEADHUNTING

REVERZNÝ HEADHUNTING

Viac ako 60% pracovných ponúk tvorí skrytý trh práce – pozície nie sú inzerované. Existuje pre to mnoho dôvodov – firma nemá rozpočet na inzerovanie, využíva len interné zdroje, uprednostňuje kandidátov získaných interným odporučením, používa na obsadenie pozície externú agentúru, s ktorou sa dohodla na exkluzivite, firma očakáva organizačnú zmenu a nová pozícia ešte nebola zverejnená, atď. Avšak tento trh je skrytý len pre tých, ktorí sa rozhodnú príležitosti nehľadať aktívne.

Akým spôsobom teda naložiť so skrytým trhom práce?

My používame na vyhľadávanie skrytých pozícií Reverzný Headhunting,
Pri Reverznom Headhunting-u náš outplacement konzultant pripraví pre klienta, na základe už predtým spoločne stanovených cieľových spoločností a cieľovej pozície, finálny zoznam potenciálnych zamestnávateľov. S profilom klienta kontaktujeme vybrané spoločnosti, zisťujeme informácie o otvorených relevantných pozíciách a predstavíme klienta potenciálnemu zamestnávateľovi takým spôsobom, aby si s klientom zorganizoval pohovor. Podľa našich skúseností s metódou Reverzný Headhunting skrátime čas do obsadenia klienta na polovicu. Profil relevantných kontaktov s rozhodovacou právomocou sa líši v závislosti od typu a úrovne pozície – od personálneho manažéra až po dozornú radu. Váš profil tiež poskytneme najvplyvnejším headhunter-om v oblasti vášho záujmu. Rovnako vás oboznámime so spôsobom práce headhunter-ov. Akonáhle nájdeme vhodnú otvorenú pozíciu, dohodneme vám pohovor.

VYHĽADÁVANIE
PRACOVNÝCH PONÚK

VYHĽADÁVANIE PRACOVNÝCH PONÚK

Aj otvorený pracovný trh ponúka mnoho príležitostí, ktoré sú v súlade s vašou cieľovou pozíciou.

Na základe vášho želaného positioning-u a kariérneho cieľa, ktorý ste si stanovili, vám pomôžeme nadizajnovať žiadosť o zamestnanie zohľadňujúcu váš kariérny cieľ a vy sa rozhodnete pre vhodný komunikačný kanál.

V prípade, že to budete potrebovať, váš konzultant vám pomôže rozhodnúť sa, ktorými pracovnými ponukami je vhodné sa zaoberať. Občas sa aj tu nájde vhodná pozícia.

V súčasnosti je však najdôležitejšia vaša prítomnosť na sociálnej sieti LinkedIn. Tu je šanca, že váš profesionálne pripravený profil bude videný a vy budete kontaktovaný, podstatne vyššia.